Horní Lideč
oficiální stránky obce

Zdroje rizik a analýza ohrožení

Možná nebezpečí na území Obce Horní Lideč

Přirozené povodně

Přirozené povodně mohou vzniknout v kteroukoli roční dobu. V zimních a jarních měsících vznikají převážně táním sněhové pokrývky, zejména v kombinaci s vydatnými dešťovými srážkami. Dále mohou být vyvolány ledovými jevy, kdy dochází k ucpání vodního koryta plovoucími ledovými krami.
V letním období mohou vznikat bouřkové povodně, které jsou způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity, zasahující poměrně malá území. Mohou se vyskytovat kdekoliv na malých vodních tocích, katastrofální důsledky mají zejména na sklonitých vějířovitých povodích.
Za intenzivní srážky, způsobující lokální bouřkové povodně lze v našich podmínkách považovat množství srážek cca. 30 mm/hod., 45 mm/2 hod., 55 mm/3 hod., 60 mm/4 hod.

Územím Obce Horní Lideč protékají dva významné toky:

• Senice, délka toku 32,710 km, vlévá se do Vsetínské Bečvy
• Lačnovský potok vlévá se do Senice

Obce nacházející se u těchto toků jsou ohroženy povodněmi. V posledním období jsou obce ve správním obvodu postihovány lokálními bouřkovými povodněmi.

Pravděpodobnost výskytu - vysoká.


Zvláštní povodeň


Na území katastru obce Lačnov a částečně také na katastru obce Horní Lideč je vybudována soustava tří rybníků.

Pravděpodobnost těchto provozních havárií je nízká, ale představuje svými následky závažné riziko ohrožení.


Nákazy domácího zvířectva

Existují reálná nebezpečí, která představují epidemie a epizootie. Nebezpečí mohou představovat velkochovy hospodářských zvířat. Ve správním obvodu Obce Horní Lideč se nachází firma AGROFYTO s.r.o..

Pravděpodobnost výskytu - střední.

 

Havárie v silniční dopravě

Ve správním územím obce Horní Lideč se nachází dvě silnice I. třídy. Jedná se o silnice číslo I/49, I/57. Nebezpečí havárie představují železniční podjezdy na silnici I/57 směr Valašské Klobouky a na silnici I/49 směr Francova Lhota.

Pravděpodobnost havárie - střední


Havárie v železniční dopravě

Územím správního obvodu obce Horní Lideč prochází významná elektrifikovaná dvoukolejná železniční trať č.280 Hranice na Moravě- Horní Lideč- Půchov. Území správního obvodu opouští tunelem ve Střelné. Dále se zde nachází jednokolejná neelektrifikovaná železniční trať lokálního významu č.283 Horní Lideč- Bylnice. Nebezpečí hrozí ve stanici Horní Lideč a na železničních nadjezdech na silnicích I/57 a I/49.

Pravděpodobnost havárie - střední


Narušení dodávek - elektřiny, plynu, vody


Rozsáhlé a dlouhodobé narušení dodávek elektrické energie v ORP Vsetín bylo již několikrát zaznamenáno. Nejzávažnější přerušení dodávek elektřiny bylo zaznamenáno v prosinci 2005, březnu 2007 a v říjnu 2009. Všechny výpadky byly způsobeny sněhovou kalamitou, která způsobila přerušení vedení vysokého napětí  i nízkého napětí na stovkách míst. Výpadky v jednotlivých letech postihly většinu obcí správního obvodu. Byly několikadenní a postihly vždy několik tisíc osob. Nejzávažněji byly v roce 2005 a 2009 postiženy město Karolinka a obec Velké Karlovice. Zde byly přerušeny dodávky elektřiny celoplošně na několik dnů. Narušení dodávek pitné vody nebylo ve správním území zaznamenáno. V ORP Vsetín se nacházejí dva významné zdroje pitné vody - přehrada Karolinka a prameniště Vsetín - Ohrada. Tyto zdroje jsou v nejbližších letech schopny plně pokrýt spotřebu obyvatelstva. Jediné potenciální nebezpečí v zásobování pitnou vodou představuje sesuv v lokalitě Čertových skal Lidečko. Tento ohrožuje hlavní přivaděč vody pro obce Hornolidečska i obce v sousedních ORP Valašské Klobouky a Luhačovice. Jedná se cca o pětadvacet tisíc osob.

Pravděpodobnost opětovného přerušení dodávek elektrické energie - velmi vysoká.

Nebezpečí narušení dodávek plynu bylo zaznamenáno v roce 2009. Na záložní zdroj vytápění z mazutové kotelny nebylo město Vsetín nuceno přejít. Situace byla způsobena politickou situací mezi Ruskou federací a Ukrajinou.

Pravděpodobnost přerušení přivaděče - střední.


Živelní pohromy - požár lesa, sněhové kalamity, sesuvy

Obec Horní Lideč pokrývají obecní i soukromé lesy. Každoročně dochází k lesním požárům. Tyto jsou v drtivé většině způsobeny podceněním nebezpečí při pálení klestí. I přes nepřístupnost terénu nedošlo v posledních letech díky profesionalitě hasičského záchranného systému k lesním požárům, které by způsobily závažné škody.

Pravděpodobnost výskytu- vysoká

Vzhledem k charakteru terénu sněhové kalamity ohrožují správní obvod v podstatě každoročně. Způsobují přerušení dodávek elektrické energie, škody na budovách, zhoršení nebo úplné přerušení dopravní obslužnosti. Lze je zaznamenat v průběhu měsíců října až dubna.

Pravděpodobnost výskytu- velmi vysoká.

Celá hornatá část území ORP Vsetín leží v geologické oblasti karpatského flyše a patří do oblasti s vysokou četností aktivních sesuvných jevů. Přesný počet sesuvů nelze určit, protože při každém dlouhodobém dešti vzniknou další.

Pravděpodobnost výskytu- velmi vysoká.

 

  
 
 
© 2015 NOWONET media, s.r.o.

 

 
 

Kontakty na obecní   úřad

Mons. Jan Machač